تبلیغات
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

                                                      تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار
                                                         
                                                       بگذارند و خم طره یاری  گیرند


خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 

                                                        گر فلک شان بگذارد که قراری گیرند

بیتی که این غزل مورد نظر من هستش این بیت پر رمز و راز می باشد  


قوت بازی پرهیز به خوبان مفروش 

                                               که در این خیل حصاری بسواری گیرندمعنی بیت اخر :


در این بیت تقوا و پرهیزکاری را به حصار تشبیه کرده

همانطوریکه 

در کلمات امیرالمومنین (ع) عین این تشبیه آمده بود


 , بعد ب شدت تاثیر و قدرت فتح خیل خوبان حصار تقوا را توجه پیدا کرده 


که این حصار را ب رخ این طایفه نمی توان کشید

 , در این سپاه هر یک سوار به تنهایی قادر است که حصاری را فتح کند , 


احتیاجی هم ب اجتماع و یورش دسته جمعی نیست .