تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

معنی فارسی سوره بقره 1 تا 45

بنام خداوند بخشاینده مهربان

الم (1) آنست کتاب معلوم که نیست شکی در آن  هدایتیست از برای پرهیزکاران(2) آنانکه میگروند بآنچه پنهانست  و بر پای میدارند نماز را و از آنچه روزی دادیم ایشانرا انفاق میکند(3) و آنها که میگروند بآنچه فرو فرستاده شد و آنچه فروفرستاده شد پیش از تو و بآخرت ایشان یقیق میدارند(4)

آنها بر هدایتند از پروردگارشان و آنها باشند رستگاران(5) بدرستیکه آنها که کافر شدند یکسانست بر ایشنان خواه بیم داده باشی یا بیم نداده باشی ایشانرا که ایمان نمی آورند (6) مهر نهاد خدا بر دلهایشان و برگوششان و بر چشمهاشان پرده ایست و از برای ایشانست عذابی بزرگ (7)و از مردمان  کس هست که می گوید گرویدیم بخدا و بروز بازپسین و نیستند ایشان گروندگان (8)فریب میدهند بگمان باطل خود خدارا   آنانراکه  گرویدند و فریب نمیدهند مگر خودشانرا و نمیدانند (9) در دلهای ایشان مرضی است پس افزود ایشانرا خدا مرضی و از برای ایشانست عذابی دردناک بسبب آنکه دروغ میگفتند (10) و چون  گفته شود هر ایشانرا که فساد نکنید در زمین  گویند جز این نیست  که ما اصلاح کنندگانیم (11)آگاه باشید که آنها فساد کنندگانند و لکن نمیدانند (12) و چون گفته شود هر ایشانرا که بگروید همچنان که  گرویدند  مردمان گویند آیا بگرویم همچنانکه  گرویدند بیخردان  آگاه باشند که ایشانند بیخردان ولیکن نمی دانند (13) و چون ملاقات کنند آنانرا  که گرویدند  گویند که گرویدیم  و هرگاه خلوت کنند با شیطانهاشان گویند که با شمایم  جز این نیست که ما استهزا کنند گانیم (14)  خدا استهزا  میکند بایشان  و وا میگذارد ایشانرا در زیاده رویشان که حیران باشند (15)آن گروه آنانند که خریدند گمراهی را بهدایت   پس سود نکرد بازرگانی ایشان و نبودند هدایت یافتگان (16) مثل ایشان  چون مثل کسی است که افروخت آتشی را پس چون روشن کرد آنچه پیرامونش  بود  برد خدا روشنایشانرا و وا گذاشت ایشانرا در تاریکیها که نمی بینند (17) کرانند  گنگانند کورانند پس ایشان بر نمیگردند (18) یا همچون  باران از آسمان که در آن است تاریکیها و رعد  و برق میگذارند انگشتان خودشانرا در گوشهاشان  از آوازهای رعد از بیم مردن و خدا احاطه کننده است بکافران (19) نزدیک است که برق در رباید چشمهای ایشان را هرگاه روشنی کند برای ایشان راه رونددر آن  و چون تاریک سازد برایشان بایستند و اگر خواستی خدا هر آینه بردی گوششانرا و چشمهاشانرا بدرستیکه خدا بر همه چیز تواناست(20)ای مردمان بپرستید پروردگارتانرا که آفرید شما را و آنانکه بودند پیش از شما باشد که شما بپرهیزید (21) آنکه گردانید برای شما زمین را گسترده  و آسمانرا بنائی افراشته و فرو فرستاد از آسمان  آب را پس بیرون آورد بآن از ثمرها روزی برای شما پس مگردانید برای خدا همتایان و شما میدانید (22) و اگر باشید در شکی از آنچه فرو فرستادیم ما بر بنده خود پس بیاورید سوره را مانند آن و بخوانید حاضرانتانرا از جز خدا اگر هستید راستگویان (23) پس اگر نکردید و هرگز نخواهید کرد پس بترسید از آتشی که آتش افروزش , یعنی هیزمش مردمانند و سنگها که مهیا کرده شده از برای کافران (24) و مژده ده آنها را که گرویدند و کردند کارهای شایسته که هر ایشانراست  بهشتهایی که میرود از زیر آنها نهرها     هرگاه روزی داده شوند از آن جنتهارزقی از میوه  گویند این همانست که روزی داده شدیم از پیش و آورده شدند بآن میوه شبیه بهم  و برای ایشان است در آنجا زنان پاکیزه و ایشان در آن جاویدانند (25) بدرستکیه خدا شرم نکند و باک ندارد که بزند مثلی را پشه و مافوق آن  پس اما آنانکه  گرویدند  پس میدانند که آن حق است از پروردگارشان و اما آنانکه کافر شدند پس میگویند چه خواسته است خدا باین مثل اضلال  میکند بآن بسیاریرا و راه مینماید بآن بسیاریرا و اضلال نمی کند بآن مگر فاسقان را (26)آنانکه میکنند پیمان خدارا پس از استواریش و میبرند آنچه را امر کرده خدا بآن که پیوند کرده شود و فساد میکنند در زمین آنگروه ایشانند زیانکاران (27) چگونه کافر میشوید بخدا و بودید شما مردگان پس زنده کرد شما را پس می میراند شما را پس زنده میکند شما را پس  بسوی او باز گردانیده میشوید (28) اواست آنکه آفرید برای شما جمیع آنچه  را در زمین است پس پرداخت به بآسمان پس ساخت آنهارا هفت آسمان و او بهمه  چیز داناست (29) و هنگامیکه  گفت پروردگار تو هر فرشتگان را بدرستیکه پدید آورنده ام در زمین خلیفه  گفتند آیا می آفرینی در آن کسی را که فساد کند در آن و بریزد خونها و ما تسبیح میکنیم بستایش تو وتنزیه  میکنیم ترا گفت بدرستیکه من میدانم آنچه را نمیدانید (30)و آموخت آدم همه نامهارا پس عرض کرد ایشان را بر فرشتگان پس گفت خبر دهید مرا بنامهای این گروه اگر هستید راستگویان (31)  گفتند منزهی تو نیست دانشی مارا مگر آنچه آموختی بما بدرستیکه توئی دانای درست کردار(32) گفت ای آدم خبرده ایشانرا بنامهای ایشان پس چون خبر دادایشان را بنامهای ایشان  گفت آیا نگفتم هر شما را بدرستیکه میدانم نهانی آسمانها و زمین را و میدانم آنچه آشکار میکنید و آنچه که پنهان میدارید (33)  و هنگامیکه  گفتیم هر فرشتگانرا که سجده کنید هر آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که ابی کرد  و سرگشی نمود و بود از کافران (34)  و گفتیم ای آدم  آرام گیر تو و جفتت در بهشت و بخورید و از آن فراوان هرجا که خواهید و نباید که نزدیک شوید این درخت را که خواهید شد از ستمکاران (35) پس لغزانید آن  دورا شیطان  از آن و بیرون کردشان از آنچه  بودند در آن و گفتیم فرو شوید که باشید بعضی از شما هر برخی را دشمن  و هر شماراست در زمین قرارگاه و مایه تعّیشّ تا هنگامی (36) پس فرا گرفت آدم  از پروردگارش کلمه چند را پس پذیرفت توبه او را   بدرستیکه او است  توبه پذیر مهربان (37)  گفتیم فرو شوید  از آن همه پس اگر آید بشما از من هدایتی پس آنکه پیروی کرد هدایت مرا پس نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند (38) و آنانکه کافر شدند و تکذیب کردند بآیتهای ما آنها  اهل آتشند ایشان در آن جاویدانند (39) ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت مرا که انعام کردم بر شما و وفا کنید بعهد من تا وفا کنم بعهد شما و از من بترسید (40) و مپوشید حق را و نباشید نخست کافری بآن و مخرید بآیتهای من بهائی اندک و از من بترسید (41)  و مپوشید حق را به باطل و پنهان مکنید حق را و شما میدانید (42) و بر پای دارید نماز را و بدهید زکوه و رکوع کنید با رکوع کنندگان (43) آیا امر میکنید مردمان  را بخوبی  و فراموش میکنید خودتانرا و شما میخوانید کتاب را آیا پس نمیابید به  عقل (44) و استعانت جوئید بشکیبایی و نماز  و بدرستیکه آن نماز دشوار است مگر بر صاحبان خشوع(45)


برچسب ها:معنی سوره بقره ایات 1 تا 45، معنی سوره بقره، معنی فارسی سوره بقره، سوره بقره،
"
[ شنبه 13 دی 1393 ] [ ساعت 20 و 55 دقیقه و 43 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]