تبلیغات
مسـافــر - معنی سوره فارسی بقره ایات 46 تا 99

معنی سوره فارسی بقره ایات 46 تا 99

بسم الله الرحمن الرحیم

___________________ 

آنان که میدانند که ایشان ملاقات کنند پرورگار خود را و بسوی او بازگشت کنند(46)

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت مرا که انعام کردم بر شما و بدرستیکه تفضیل دادم شما را بر جهانیان (47) و بپرهیزید از روزی که کفایت نکند نفسی از نفسی   چیزی را و قبول نشود از او شفاعتی و گرفته نشود از او عوضی و نه ایشان یاری کرده شوند(48)

و هنگامیکه نجات دادیم شما را از آل فرعون که عذاب میکردند شما را بدترین عذاب    میکشتند پسران شما را و باقی میگذاشتند زنان شما را و در آنتان محنتی بود از پروردگارتان بزرگ (49) و هنگامیکه شکافتیم برای شما دریا را پس  رهانیدیم شما را و غرق کردیم آل فرعون را و شما نگاه میکردید (50) و هنگامیکه وعده دادیم موسی را چهل شب پس گرفتید شما گوساله را پس از او    و شما بودید ستمکاران(51) پس عفو کردیم  از شما پس از آن    باشید که شما شکر کنید (52)  هنگامیکه دادیم موسی را کتاب و فرقان باشد که شما هدایت یابید (53) و هنگامیکه گفت موسی هر قومش را ای قوم من بدرستیکه شما ستم کردید بر خودهاتان بسبب گرفتن شما  گوساله را پس بازگشت کنید بسوی پروردگارتان   پس بکشید خودهاتان را آن بهتر است برای شما نزد آفریدگار شما  پس توبه پذیرفت از شما بدرستیکه  او است توبه پذیر مهربان(54) و هنگامیکه  گفتید ای موسی نمیگرویم هر تورا تا وقتیکه به بینیم خدارا آشکارا پس گرفت شما را صاعقه  و شما نگاه میکردید (55) پس زنده کردیم شما را از پس مردنتان باشد که شکر کنید (56) و سایبان کردیم  بر شما ابر را و فرو فرستادیم بر شما مّن و سلوی   خورید از پاکیزهای  آنچه روزی دادیم شما را و نکردند ستم بر ما  ولیکن بر خودهاشان ستم میکردند(57) و هنکامیکه  گفتیم داخل شوید در این قریه پس بخورید از آن هر(جا)  که  خواسته باشید فراوان و داخل شوید از در سجده کنان و بگویئد  فرو نه از ما بار گناهان مارا که می آمرزیم شما را گناهانتان را و زود باشد که بیفزایئم نیکوکاران را (58) پس تبدیل کردند آنانکه  ستم کردند سخنی را بجز آنکه گفته شد  هر ایشانرا پس فرو فرستادیم بر آنانکه ستم کردند عذابی از آسمان بسبب آن که فسق میکردند (59)و هنگامیکه آب خواست موسی از برای قومش پس گفتیم ما بزن بعصایت آن سنگرا پس روان شد از آن دوازده چشمه  بحقیقت دانسته بودند هر مردمی آبخورشانرا بخورید و بیاشامید  از روزی خدا و تجاوز از حدّ نکنید در زمین فسادکنندگان(60)و هنگامیکه گفتند ای موسی هرگز صبر نتوانیم کرد بر طعام واحد پس بخوان برای ما پروردگارترا که بیرون آورد برای ما از آنچه میرویاند زمین  از سبزیش و خیارش و سیرش و عدسش و پیازش   گفت آیا بدل می کنید آنچه را که آن فروتر است بآنچه که آن بهتر است    نزول کنید در شهری  پس بدرستیکه شما را است آنچه خواستید و زده شد برای ایشان خواری و بیچارگی   و بر خود هموار کردند غضب خداوند را آن بسبب آنست که ایشان کافر میشدند  به آیتهای خدا  و میکشتند پیغمبران را  بناحق   که این بسبب نافرمانی کردنشان که از خدا تجاوز میکردند (61)بدرستیکه آنانکه ایمان آوردند و آنانکه یهود شدند و ترسایان و صابئین  یعنی ستاره پرستان هرکه ایمان آورد به خدا در روز باز پسین  و کرد کار شایسته  پس از برای ایشان است مزدشان نزد پروردگارشان و نیست بیمی برایشان و نه ایشان اندوهناک شوند(62) وهنگامیکه گرفتیم پیمان شمارا و بلند کردیم برزِبَر شما را طور را بگیرید آنچه دادیم شما را بقوۀ و یاد بگیرید آنچه در آن است  باشد که شما پرهیزکار شوید  پس برگشتید از بعد آن و اگر نبود فضل  خدا بر شما و رحمتش هر آینه بودید از زیانکاران (64)بتحقیق دانستید   آنانرا  که تعدی کردند از شما در شنبه پس گفتیم هر ایشانرا  بشوید بوزینه های رانده شده (65) پس گردانیدیم آنهارا عبرتی برای اهل آن زمان و آیندگان از پس آنان  و پندی از برای پرهیزکاران (66)و هنگامیکه گفت موسی هر قومش را بدرستیکه خدا میفرماید شما را که بکشید گاویرا گفتند مارا استهزاء میکنی گفت پناه میبرم بخدا که باشم از نادانان (67)گفتند بخوان برای ما پروردگارترا تا بیان کند برای ما که چیست آن گفت که او میگوید که آن گاویست نه از کار افتاده و نه جوان بکار درنیامده متوسط باشد میانه آن   پس بکنید آنچه را مامور می شوید (68)گفتند بخوان برای ما  پروردگارت را تا بیان کند برای ما چیست رنگ آن   گفت که او می گوید که آن گاویست زرد  خالص است رنگش مسرور میسازد نگرندگان را (69) گفتند بخوان برای ما پروردگارت را که بیان کند برای ما که چیست آن بدرستیکه گاو مشتبه شده بر ما و بدرستیکه ما اگر خواهد خدا هر آینه راه یافتگانیم (70) گفت او می گوید که آن گاویست نه رام  که شخم  کند زمین را و نه آب دهد کشت را بی عیبی که  نباشد رنگ دیگر در آن گفتند اکنون آوردی درست را پس کشتند آنرا و نبودند نزدیک که بکنند آنرا(71) و هنگامیکه کشتید  تنی را پس مدافعه گردید در آن و خدا آشکار کند آنچه پنهان دارید(72) پس گفتیم بزنید آنرابه پاره ای از آن همچنین زنده می کند خدا مردگان  را  و مینماید شما را آیاتهایش را باشد که شما بعقل در یابید (73) پس سخت شد دلهای شما پس از آن  پس آنها چون سنگهایند یا افزونتر در سختی و بدرستیکه از آن سنگها است هر آینه آنچه جاری میشود از  آن نهرها   وبدرستیکه  از آنهاست هر آینه آنچه شکافته میشود و پس بیرون میآید  از آن آب و بدرستیکه از آنها است هر آینه آنچه فرو میآید از ترس خدا ون نیست خدا غافل  از آنچه می کنید (74) آیا پس طمع میدارید  که تصدیق کنند شما را و بحقیقت گروهی از ایشان می شنیدند  کلام خدا را پس تغییر میدادند آنرا  بعد از آنکه دریافته بودند آنرا و ایشان میدانستند (75) و چون ملاقات کنند آنانرا که گرویدند گویند گرویدیه ایم و چون خلوت کنند بعضیشان بر بعضی  گویند ایا خبر میدهید ایشان را بآنچه گشاد خدا بر شما تا حجت آوردند شما را بآن نزدپرورگارتان  آیا پس نمیابید بعقل (76) آیا نمیدانند که خدا میداند آنچه را پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند (77) و از ایشان بیسوادانند که نمیدانند کتاب را مگر آرزوها را و نیستند ایشان مگر آنکه گمان میبرند (78) پس وای هر آنان را که مینویسند کتاب را بدستهاشان پس میگویند این از نزد خداست تا بگیرند بآن بهای اندک را پس وای بر آنها از آنچه نوشت دستهاشان و وای بر آنها از آنچه کسب میکنند (79)و گفتند هرگز مس نمیکند مارا آتش مگر روزهای شمرده شده بگو ایا فراگرفتید نزد خدا پیمانی را پس هرگز خلاف نمی کند خدا پیمانش را آیا میگویند بر خدا آنچه را نمیدانند(80)آری آنکه کسب کند بدیرا و احاطه کند بآن گناهش پس آنها اهل آتش اند ایشانند در آن جاویدان(81) و آنانکه ایمان آوردند و کردند نیکیها آنها اهل بهشتند ایشانند در آن جاویدان (82)و هنگامیکه گرفتیم پیمان از بنی اسرایئل که نپرستید مگر خدا را  و با پدر و مادر نیکوئی کردن  و با صاحب قرابت ویتیمان و بیچارگان  و بگوئید  از برای مردمان خوبی و برپای  دارید نماز را و بدهید زکوۀ  را پس  برگشتید مگر اندکی از شما و شما روی گردنندگانید (83) و هنگامیکه گرفتیم پیمان شما را  که مریزید خونهاتان را و بیرون مکنید  خودتان را از خانه هاتان پس اقرار کردید  و شما گواهی میدهید(84) پس شما آنجماعت هستید که میشکتند  خودتان را و بیرون میکنید پاره ای از خودتان را از خانه هاشان  همپشت میشوید بر ایشان بگناه و بیداد و اگر آرند شما را اسیران  فدیه میدهید آنهارا و حال آنکه حرام کرده شده بر شما بیرون کردنشان   آیا پس میگروید برخی از کتاب  و کافر میشوید به برخی  پس چیست پاداش کسی که میکند آنرا از شما مگر خواری در زندگانی دنیا و روز رستخیز  برگدانیده میشوند  بسوی سخترین شکنجه و نیست خدا بیخبر از آنچه میکنید (85)آنگروه آنانند که خریدند زندگانی دنیا را بآخرت پس سبک کرده نخواهد شد از ایشان عذاب  و نه ایشان یاری کرده میشوند (86)هر آینه به تحقیق دادیم موسی را کتاب و بر اثر هم فرستادیم از بعد او رسولان و دادیم عیسی پسر مریم را   معجزات  و تایید کردیم او را بروح پاکی آیا پس هرگاه آمد شما را رسولی بآنچه نمیخواهند نفسهای شما سرکشی کردید پس پاره ای را تکذیب کردید و پاره ای را میکشید (87)و گفتند دلهای ما علافدار است بلکه لعنت کرد ایشانرا خدا بسبب کفرشان پس اندک اند آنانکه ایمان میآورند (88)و چون آمد ایشان را کتابی از نزد خدا که تصدیق کننده آنچیزیست که با آنها است و بودند از پیش که طلب فتح میکردن بر آنانکه کافر شدند پس چون آمد شان آنچه شناخته بودند کافرشدند بآن پس لعنت  خدا برکافران (89)بدست آنچه  فروختند بآن خودهاشان را که کافر شوند بآنچه فرو فرستاد خدا از راه حسد آنکه فرو میفرستد خدا از فضلش بر هرکه میخواهد از بندگانش پس برداشتند و برخود گرفتند خشمی برخشمی  و از برای کافران عذابی است خوار کننده (90)و چون گفته شود هر ایشان را که بگروید بآنچه فرو فرستاد خدا گویند میگرویم برآنچه فرو فرستاده شد برما و کافر میشوند بآنچه سوای آنست و آن حقست تصدیق کننده هر آنچه را باایشانست بگو پس چرا میکشتید پیغمبران خدا را از پیش  اگر بودید گروندگان (91)و هر آینه بتحقیق آمد شما را موسی با آن حجتها پس فرا گرفتید گوساله را از بعدش پس شمائید ستمکاران (92) و هنگامیکه گرفتیم پیمان شما را و بلند کردیم بالای شما طور را بگیرید  آنچه دادیم  شما را بقوّت و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و آمیخته کرده شدند در دلهاشان عشق گوساله  بسبب کفرشان بگو بد است  آنچه میفرماید شما را بآن ایمانتان اگر هستید گروندگان(93)بگو اگر باشد از برای شما سرای آخرت نزد خدا خاصّه  از غیر مردمان  پس آرزو کنید مرگ را اگر هستید راستگویان(94) و هرگز آرزو نکنند آنرا  هرگز بسبب آنچه پیش فرستاده دستهایشان  و خدا دانا است بستمکاران(95) و هر آینه بیابی ایشانرا حریصترین مردمان بر زندگی و از آنانکه شرک آورده اند دوست میدارد احد ایشان که کاش عمر داده میشد هزار سال و نیست او دور کننده اش از عذاب اینکه عمر داده شود و خدا بیناست بآنچه میکنند(96) بگو آنکس که باشد دشمن هر جبریئل را پس بدرستیکه او فرو آورد آنرا بر دل تو بدستوری خدا باور دارنده هر آنچه را باشد میان دو دستش و هدایت و مژده هر گروندگانرا(97) کسیکه باشد دشمن هر خدا را ملائکه اش را و پیغمبرانش را و جبرئیل را و میکائیل را پس بدرستیکه خدا دشمن است هر کافران را (98) و هر آینه بتحقیق فرو فرستادیم بتو آیتهای روشن و کافر نمی شوند بآنها مگر فاسقان (99)موضوع: قرآن،
برچسب ها: معنی فارسی سوره بقره قران کریم، معنی فارسی ایات قران، معنی ایات قران، معنی فارسی ایات 46 تا 99 سوره بقره،
[ دوشنبه 15 دی 1393 ] [ ساعت 12 و 44 دقیقه و 12 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان