تبلیغات
مسـافــر - سوره بقره آیات 100 تا 119

سوره بقره آیات 100 تا 119


آیا هرگاه پیمان بستند عهدیرا انداخته آنرا گروهی از ایشان بلکه اکثرایشان نمیگروند
 (100) 


و هنگامیکه آمد ایشانرا پیغمبری از نزد خدا که تصدیق کننده است هر آنچه را با ایشان است انداختند گروهی از آنانکه داده شدند کتابرا کتاب خدا را پس پشتهاشان که گویا ایشان نمی دانند 
(101)


و پیروی کردند آنچه را میخواندند شیطانها برملک سلیمان و کافر نشد سلیمان 

ولیکن شیطانها کافر شدند می آموختند مردمان را سحر و آنچه فرو فرساده شد بر دو ملک ببابل هاروت و ماروت 

و نمی آموختند هیچ احدی را تا آنکه میگفتند جز این نیست که ما آزمایشیم پس کافر مشو 

پس می آموختند از آنها آنجه جدایی می افکندند بآن میانه مرد و جفتش 

نیستند ایشان ضرر رسانندگان بآن هیچ احدی را مگر باذن خدا 

و میآموختند آنچه ضرر می رسانید ایشانرا و نفع نمیدادشان و بتحقیق دانستند که هر آینه آنکس که خرید آنرا نیست او را در آخرت 

هیچ بهره ای و هر آینه بد است آنچه فروختند بآن خودهاشان را گر بودند که میدانستند 
(102)

و اگر آنکه ایشان گرویده بودند و پرهیزکار شده بودند هر آینه ثواب از نزد خدا بهتر است اگر باشند که بدانند
 (103) 

ای کسانیکه گرویدید مگوئید راعنا(رعایت کن مرا) و بگوئید انظرنا( منظور دار مارا ) و بشنوید و از برای کافران است عذابی دردناک 
(104)

دوست نمیدارند آنانکه کافر شدند از اهل کتاب و نه مشرکان که فرو فرستاده شود بر شما هیچ خیری از پروردگارتان و خدا مختص میسازد برحمتش آنرا که خواهد و خدا صاحب فضلی است بزرگ 
(105)

آنچه منسوخ کنیم از آیتی یا ترک کنیم آنرا آوریم بهتر از آنرا یا مانندش را آیا نمیدانی که خدا بر هر همه چیز توانا است 
(106) 

آیا نمیدانی که خدا هر او را است پادشاهی آسمانا و زمین و نیست شما را از جز خدا هیچ یاوری و نه یاری دهنده 
(107)

یا میخواهید که سوال کنید پیغمبرتان را همچنانکه سوال کردند موسی را ازپیش و آنکس که بگزیند کفر را بر ایمان پس بحقیقت که گم گشته در میان راه
(108)


تمنا کردند بسیاری از اهل کتاب که کاش می گردانیدند شما را از بعد ایمانشان کافران از روی حسد از نزد خودشان از پس آنچه ظاهر شد هر ایشانرا حق پس عفو کنید و در گذرانید تا بیاورد خدا امرش را بدرستیکه خدا بر همه چیز توانا است
 (109) 

و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوۀ را و آنچه از پیش میفرستید از برای خودتان از نیکی می یابیدش نزد خدا بدرستیکه خدا بآنچه می کنید بینا است 
(110) 

و گفتند هرگز داخل نمی شود بهشت را مگر آنکه باشد از یهودان یا ترسایان اینست آرزوهاشان بگو بیاورید حجتهای خود را اگر هستید راستگویان 
(111) 

آری انکه خالص گردانید و جهشرا از برای خدا و نیکو کار است هر اورا است مزدش نزد پروردگارش و نه بیمی است بر ایشان و نه ایشان اندهناک شوند
(112) 

و گفتند یهودان که نیستند ترسایان بر چیزی و گفتند ترسایان که نیستند یهودان بر چیزی و آنها میخوانند کتاب را همچنین گفتند آنانکه نمیدانند مانند گفتن ایشان پس خدا حکم میکند میانشان روز رستخیز و آنچه بودند در آن اختلاف میکردند 
(113) 

وکیست ستمکار تر از آنکه منع کرد مسجد های خدا را که مذکور شود در آنها نامش و کوشید در خرابی آنها آنها نباشد از براشان که داخل شوندش مگر بیم دارندگان هر ایشانرا در دنیا خواری است و هر ایشانرا در آخرتست عذابی بزرگ
 (114)

و هر خدا راست شرق و مغرب پس هرکجا روی آورید پس آنجا وجه خدا است بدرستیکه خدا فراخ رحمت دانا است 
(115)

و گفتند فرا گرفته خدا فرزند را منزّه است او بلکه هر او راست آنچه در آسمانها و زمین است همه هر اورا فرمانبردارند 
(116) 

نو آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده کند چیزی را پس جز این نیست میگوید هر اورا بشو پس میشود 
(117) 


و گفتند آنانکه نمیدانند چرا سخن نمیگوید با ما خدا یا نمی آید مارا آیتی همچنین گفتند آنانکه بودند ازپیش ایشان مانند گفتن ایشان شباهت بهم داشته دلهاشان بحقیقت بیان کردیم آیتها را از برای جمعی که یقین میکنند 
(118) 

بدرستیکه ما فرستادیم تورا براستی مژده دهنده و بیم کننده و پرسیده نمی شوی از اهل دوزخ
(119)موضوع: قرآن،
برچسب ها: معنی قران ایات 100تا 119 سوره بقره، سوره بقره ایات 100 تا 119، سوره بقره معنی، معنی سوره بقره، معنی سوره های قران، معنی قران،
[ سه شنبه 16 دی 1393 ] [ ساعت 23 و 05 دقیقه و 55 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان