تبلیغات
مسـافــر - سوره بقره آیات 120 تا 142

سوره بقره آیات 120 تا 142و خشنود نشوند هرگز از تو یهودان و نه ترسایان تا آنکه پیروی کنی کیش ایشانرا بگو بدرستیکه هدایت خدا آنست  هدایت    و اگر پیروی  کنی خواهشهای ایشان را از بعد آنچه آمد ترا از دانش نباشد هر ترا  از خدا هیچ یاوری و نه یاری دهنده (120)


آنانکه دادیمشان کتاب میخوانندش حق خواندنش   آنگروه میگروند بآن  و آنکس که کافر شود بآن پس آنگروه ایشانند زیانکاران (121)

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتم را که انعام کردم بر شما و بدرستکیه من افزونی دادم شما را برجهانیان (122) 

و بپرهیزید  روزی را که کفایت نکند نفسی را نفسی چیزیرا  و پذیرفته نشود از آن فدایی و سود ندهد در خواستی و نه ایشان یاری کرده شوند (123)

و هنگامیکه  آزمود ابراهیم را پرودگارش بسخنانی  پس تمام گردانید آنها راگفت  بدرستیکه من گردانیدم ترا از برای مردمان  امامی گفت و از فرزندانم گفت نمیرسد عهد من  بستمکاران(124)

و هنگامیکه گردانیدیم خانه کعبه را محل ثواب  از برای مردمان و امن  و بگیردی از مقام ابراهیم جایگاه  نماز را و عهد  کردیم به ابراهیم و اسماعیل که پاک  کنید خانه مبرا برای طواف کنندگان  و میقمان و راکعان و ساجدان (125)

و هنگامیکه گفت ابراهیم پرودگارش من بگردان این را شهری امن و روزی ده اهلش را از ثمرها هرکه گروید از ایشان بخدا و روز باز پسین  گفت و هرکه کافر شد پس  بر خوردار کنم اورا اندکی پس  لاعلاج کنم  اورا بعذاب  آتش  و بد است  آنجا بی بازگشت(126)

 و هنگامیکه  بلند میکرد ابراهیم آن پایه  ها را  از خانه و اسماعیل پروردگارا بپذیر  از ما  بدرستیکه توئی  شنوائی دانا (127)

 پروردگار  ما و بگردان  مارا  دو منقاد  هر ترا و از ذریّت ما  امتیّ  منقاد  هر ترا و بنمای  مارا مناسکمان  و بپذیر توبه از ما بدرستیکه توئی  تو توبه پذیر مهربان (128)

 پروردگارا ما بر انگیز در ایشان رسولی  از ایشان که بخواند  بر ایشان آیتهای تو را  و بیاموزد ایشانرا کتاب و حکمت  وپاک سازد  ایشان را بدرستیکه تو توئی  غالب  درست کردار(129)

و کیست که برگردد از کیش ابراهیم مگر آنکه خوار کرده باشد نفس خود را بحقیقت برگزیدیم اورا در دنیا و بدرستیکه  او در آخرت هر آینه از شایستگان است (130)


 چون گفت  هر اورا پرودگارش منقاد شدم  هر پرودگار جهانیان را (131) 

 و وصیّت کرد بآن ابراهیم پسرانشرا و یعقوب  ای پسران من بدرستیکه خدا برگزید  برای شما دین را پس نباید که بمیرید البته مگر و شما باشید منقادان(132) 

 آیا بودید حاضران  وقتی که حاضر شد یعقوب  را مرگ هنگامیکه  گفت هر پسرانشرا چه  خواهیئد پرستید از بعد من گفتند میپرستیم  اله  ترا و اله  پدران تورا ابراهیم و اسمعیل و اسحق و الهی یکتا  و ما  هر او را منقادانیم (133) 


آنها امتی بودند که بحقیقت  در گذشته هر آنها راست آنچه راست  آنچه کسب کردند و هر شما راست آنچه کسب کردید و پرسیده نشوید از آنچه بودند و میکردند(134)


 و گفتند باشید یهودان یا ترسایان که هدایت یابید  بگو بلکه کیش ابراهیم را حق گرای و نبود از مشرکین (135)  


بگویید ایمان آوردیم بخدا و آنچه فرو فرستاده شده بسوی ما و آنچه فرستاده شد به ابراهیم   و اسمعیل و اسحق و یعقوب  و اسباط  و آنچه  داده شد  بموسی و عیسی و آنچه داده شد به پیغمبران  دیگر از پرودگارشان   جدائی نمی اندازیم میان احدی از ایشان  و ما هر او را منقادانیم (136) 

 پس اگر ایمان آورند بمانند  آنچه ایمان آوردید بآن پس بتحقیق راه یافتید و اگر روی گردانند پس  جز  این نیست که ایشان در مخالفتند پس  بزودی باز دارد از تو ایشانرا خدا و او است شنوای دانا (137)

 رنگ کردنی از خدا و کیست نیکوتر از خدا  در رنگ کردن  و ما هر اورا پرستندگانیم (138)  

بگو آیا مخاصمه میکنید مارا در خدا و او است پروردگار ما و شما و هر ما و هر شما را است کردار شما و ما هر اورا مخلصانیم (139) 


 ایا میگویئد  که ابراهیم  و اسمعیل و اسحق و یعقوب  واسباط بودند یهودان  یا ترسایان بگو آیا شما دانا ترید یا خدا  و کیست ستمکار تر از آنکه پوشید گواهی  نزدشرا از  خدا و نیست  خدا غافل  از آنچه  میکنید (140)   

آنها متی بودند  که بحقیقت گذشتند هر آنها راست آنچه  کسب کردند و هر شما راست  آنچه کسب کردید  وپرسیده نشوید از آنچه بودند که میکردند(141)

  زود باشد که گویند کم خردان ا مردمان که چه چیز گردانید ایشان را از قبله ایشان که بودند بر آن بگو هر خداراست مشرق و مغرب  راه مینماید آنرا که خواهد خدا براه راست (142)


موضوع: قرآن،
برچسب ها: معنی آیات قران، معانی ایات قرانی، معنی فارسی آیات قران، معنی فارسی قران، قران به صورت کاملا فارسی، آیات 120 تا 142 سوره بقره، ترجمه قران،
[ چهارشنبه 17 دی 1393 ] [ ساعت 18 و 57 دقیقه و 24 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان