تبلیغات
مسـافــر

مسـافــر

سُـــهراب؟.......دلم گرفته.....قایقت جا دارد؟؟...............

قرآن سوره بقره آیات 143 تا 164

و هنچنین گردانیدیم  شما را امّت  میانه یعنی خوبتر تا باشید گواهان  بر مردمان و باشد پیغمبر بر شما گواه  و نگردانیدیم   آن قبله  را که بودی بر آن  مگر آنکه  دانیم آنرا که پیروی کند پیغمبر را از آنکه  بر میگردد  بر دوپاشنه اش  و اگر چه باشد  هر آینه  گران  مگر بر  آنانکه هدایت کرد خدا و نیست  خدا که ضایع  کند ایمانتان را  بدرستیکه خدا بمردمان هر آینه مهربان رحم کننده است (143)


بسا که می بینم   گر دیدن رویت به سوی آسمان پس هر آینه عطا  میفرمایئم  تو را قبله  که میخواهیش  پس بگردان رویت را بجانب مسجدالحرام  و هرکجا که باشید  پس بگردانید رویتان را بجانبشش و بدرستی آنانکه داده شدند کتاب را هر آینه  میدانند  که آن حق است از پروردگارشان و نیست خدا غافل از آنچه  میکنند(144)


و اگر بیاری تو آنانرا که داده شدند کتاب را هر حجتی  پیروی نکند  قبله تو را و نه تو پیروی کننده باشی قبله ایشانرا  و نه برخی از ایشان تابع شوند قبله برخی را و هر آینه اگر پیروی کنی خواهش های ایشانرا  پس آز آنچه آمد ترا از دانش بدرستیکه تو هر آینه آنگاه  از ستمکارانی(145)

 آنانکه دادیمشان کتاب بشناسندش همچنانکه میشناسند  پسران خود را بدرستیکه  پاره از ایشان هر آینه میپوشند حق را و ایشان میدانند(146)

 حق  از پروردگار توست پس  مباش از شک کنندگان  (147)

و از برای هر یک جانبی است که او روی آورنده  آنها است پس پیشی گیرید خیرات را  هر جا که باشید میآورد  شما را خدا همه را بدرستیکه خدا بر همه چیز تواناست (148) 

و از جایی که بیرون رفتی پس بگردان  رویت را  سوی مسجدالحرام  و بدرستیکه آن هر آینه حق است  از پروردگارت و نیست خدا بیخبر از آنچه میکنید(149)

از جایئکه  بیرون رفتی  پس بگردان رویترا بر شما  حجتی  مگر آنانکه ستم کردند از ایشان  پس مترسید از ایشان و بترسید از من تا تمام کنم نعمت خودرا بر شما و باشد که شما راه یابید (150)

 

 

همچنانکه فرستادیم در شما رسولی از شما که بخواند بر شماآیتهای ما را و پاک  سازد شما را و بیاموزدتان کتاب و حکمت و بیاموزدتان  آنچه نبوده باشید  که بدانید(151)

 پس یاد کنید  مرا تا یاد کنم شما را و شکر کنید مرا و ناسپاسی نکنید مرا(152) 

ای آن کسانی که گرویدید  یاری جوئید  به صبر  و نماز بدرستیکه  خدا باشکیبان است(153)

 مگوئید هر کسانیرا  که کشته می شوند در راه خدا که مردگانند  بلکه زندگانند  و لیکن نمیدانید(154)

 و هر آینه  آزمائیم  شما را بچیزی  از ترس و گرسنگی  و کاستن از مالها  و نفسها و میوه ها  و مژده  ده شکیبایان را(155) 

آنانکه چون  رسید ایشانرا  مصیبتی  گویند  بدرستیکه ما از برای  خدائیم  و بدرستیکه  ما بسوی او بازگشت  کنندگانیم آنگروه بر ایشانست مغفرت ها (آمرزش ها) از پروردگارشان  و رحمت  و آنها ایشانند را یافتگان(157)

 بدرستیکه صفا  و مروه  از نشانهای  خدا است پس کسی که حج کرد خانه کعبه را یا عمره گذارد پس نیست گناهی بر او که طواف کند بآن  دو وو هرکه به رغبت (و هر كه افزون بر فریضه كار نیكى كند  ) کند خوبی را پس بدرستیکه خدا شکر پذیرنده دانااست (158) 

بدرستیکه آنانکه میپوشند  آنچه فرو فرستادیم از بینتها (نشانه های روشن )و هدایت  از بعد آنچه بیان کردیم آنرا از برای مردمان در کتاب  آنگروه  لعنت  می کند ایشانرا خدا و لعنت می کنندشان  لعنت کنندگان(159) 


  مگر آنانکه توبه کردند  و خوب شدند و بیان کردند  پس آنها توبه  میپذیرم  بر ایشان و منم توبه پذیر مهربان(160)

 بدرستیکه  آنانکه کافر شدند  و مردند و ایشان  بودندکافران آنها بر ایشان است لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همه (161)

 جاویدان در آن  سبک کرده نشود  از ایشان عذاب  و نه ایشان مهلت داده شوند (162) 

و خدای شما خدایست  یگانه نیست خدائی  مگر او که بخشاینده مهربان است (163) 

بدرستیکه در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتیهای که میرود  در دریا بآنچه نفع میرساند مردمانرا و آنچه  فرو فرستاد خدا از آسمان از آب پس  از مرنش و بپراکند در آن از هر جنبنده و گردانیدن بادها و ابر  رام کرده شد میان آسمان  و زمین  هر آینه آیتها است از برای گروهی  که دریانبد به عقل (164)

برچسب ها:معنی قران سوره بقره آیات 143 تا 164، ترجمه آیات قران، ترجمه سوره بقره، ترجمه فارسی آیات قران، ترجمه فارسی آیات سوره بقره، ترجمه فارسی سوره بقره، ترجمه فارسی قران کریم،
"
[ شنبه 20 دی 1393 ] [ ساعت 18 و 46 دقیقه و 30 ثانیه ] [ تنها تنهایی ] [ نظرات () ]