تبلیغات
مسـافــر - ترجمه سوره بقره آیات 165 تا 184

ترجمه سوره بقره آیات 165 تا 184

و از مردان  کسی است که فرا  میگیرد از غیر خدا همتایان  دوست میدارند ایشانرا مانند دوست داشتن خدا و آنانکه گرویده اند  سخت تر اند در دوست داشتن  هر خدا را و اگر بینند آنانکه ستمکردند  هنگامیکه  بینند  عذاب  را آنکه  قوّت هر خدا راست همه  و آنکه  خدا سخت عقوبت  است(165)

 وقتیکه بیزاری جویند  آنانکه  پیروی  کرده شدند  از  آنانکه  پیروی کردند و ببینند  عذاب را و بریده شود از ایشان  سببها (166)


و گویند آنانکه پیروی کردند  کاش بودی هر ما را بازگشتی تا بیزاری میجستیم  از ایشان چنانکه بیزاری جستند از ما  همچنین بنماید  ایشانرا  خدا کردهاشان را حسرتها برایشان و نباشند آنها بیرون آیندگان  از آتش(167)ای مردمان بخورید از آنچه  در زمین است  حلال  پاکیزه  و پیروی نکنید  گامهای شیطان را بدرستی که او هر شما را دشمنی است آشکار جز این نیست که امر میکند شما  را به بدی  و زشتی  و آنکه گویئد بر خدا آنچه نمیدانید(169)و چون گفته شود هرایشنانرا پیروی کنید آنچه را فرو فرستاد خدا گویند  بلکه پیروی کنیم  آنچه یافتیم بر آن پدران خود را آیا  و اگرچه باشند  پدرانشان که درنیابند  چیزی  را و راه نیابند (170)

مثل  آنانکه کافر شدند  همچون  مثل کسی است که بانگ زند  بآنچیزیکه  نشنود  مگر خواندنی  و آوازیرا  کرانند  گنگانند  کورانند پس ایشان در نمی یابند بعقل (171)آی آنکه  ایمان آوردید  بخورید از پاکیزه های آنچه روزی کردیم  شما را و شکر کنید هر خدا را اگر هستید او را میپرستید (172) جز این نیست  که حرام کرده بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه  را صدا بلند کرده شد بآن از برای غیر  خدا پس کسیکه مضطّر شد  غیر باغی  و نه تجاوز کنند پس  نیست گناهی  بر او بدرستیکه  خدا آمرزنده  مهربانست(173) بدرستیکه آنانکه میپوشند آنچه را فرو فرستاد خدا از کتاب  و بدل  میگیرند بآن  بهای اندک آنها نمیخورند در شکمهاشان  مگر آتش  و سخن نمیکند با ایشان خدا  روز رستاخیز و پاک نمی سازد ایشانرا  و از برای آنها است عذابی  پر درد  آنها آنانند که خریدند گمراهی را بهدایت و عذاب  را به آمرزش  پس چه چیز  شکیبا کردشان بر آتش(175)

آن به این است که خدا فرو فرستاد کتاب را بحّق  و بدرستی آنانکه اختلاف کردند در کتاب هر آینه در خلاف دورند(176) نیست نیک آن که بگردانید  رویهاتانرا سوی مشرق و مغرب  و لیکن نیک کسی است که گروید بخدا و روز باز پسین  و فرشتگان و کتاب  و پیغمبران و داد مال را  بر دوستیش صاحب قرابت را و یتیمان را و درماندگان و راه گذریان  محتاج را و سئوال  کنندگانرا  و در خلاص کردنها بر پاداشت نماز را و داد زکوۀ  ترا و دفا کنندگان  به پیمانشان چون پیمان  کنند و شکیبایان در سختی و به چیزی  و سختی رنجوری  و هنگام کار زار آنها آنانند که راست گفتند و آنها ایشانند پرهیزکاران(177)

ای آنکسانیکه  گرویدید  نوشته شد بر شما قصاص کردن در کشته شده ها آزاد بآزاد و بنده به بنده و زن به زن  پس هرکه  عفو  کرده شود او را از برادرش چیزی  پس از پی  رفتنی است بخوبی و ادا کردنی است  بسوی  او به نیکی آن تخفیفی است از پروردگارتان  و رحمتی  پس آنکه از حدّ در گذشت  پس از آن هر او راست  عذابی پردرد (178)

 

 و هر شما راست در قصاص کردن زندگانی ای صاحبان خردها  باشد که شما پرهیزکار شوید (179)  نوشته شد بر شما چون  حاضر شود یکی از شما را مرگ اگر گذاشته باشد مالی  را وصیّت  کردن برای پدر و مادر و نزدیکان بخوبی  حقّ بودنی بر پرهیزکاران (180) پس آنکه تبدیل کند آنرا پس  از آنکه  شنیدش پس نیست گناهش مگر بر آنانکه  بد میکنندش بدرستیکه خدا شنوای دانا است (181)

پس هر که ترسید از وصیّت  کننده میلی را یا گناهی را پس  اصلاح کرد میانشان پس نیست گناهی بر او بدرستیکه خدا آمرزنده مهربان است(182) ای آنکسانیکه گرویدید نوشته شد بر شما  روزه همچنانکه  نوشته شد بر آنانکه بودند پیش از شما  باشد که شما بپرهیزید(183) روزهای  معدود پس هر که باشد از شما بیمار یا بر سفری پس عدّتی (شماره ) معدود است از روزهای دیگر و بر آنانکه طاقت دارند آنرا خداست طعام درمانده پس بر عنبت (هر كس به میل خود بیشتر نیكى كند) کند نیکی را پس  آن بهتر است هر او را و اینکه روزه دارید بهتر است  از برای شما اگر باشید که بدانید (184)

موضوع: قرآن،
برچسب ها: ترجمه فارسی سوره بقره ایات 165 تا 184، ترجمه کامل فارسی قران، ترجمه فارسی کامل سوره بقره، ترجمه کامل، قران به صورت کاملا فارسی، ترجمه کامل قران به صورت کاملا فارسی، ترجمه قدیم قران،
[ دوشنبه 29 دی 1393 ] [ ساعت 09 و 54 دقیقه و 46 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان