تبلیغات
مسـافــر - سوره بقره آیات 192 تا 201

سوره بقره آیات 192 تا 201

بسم الله الرحمن الرحیم


پس اگر باز ایستند  پس بدستیکه خدا آمرزنده  مهربان است(192)

و کار زار کنید ایشان را تا نباشد فتنه و باشد دین از برای خدا پس اگر باز ایستند پس نیست تعدّی مگر بر ستمکاران (193)

 ماه حرام بماه حرام و حرمتها قصاص است (این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و [هتك] حرمتها قصاص دارد) پس کسی که تعدّی کرد بر شما پس تعدّی کنید بر او بمانند آنچه تعدّی کرد بر شما و بترسید  از خدا و بدانید که خدا با پرهیزکاران است (194)

و انفاق کنید در راه خدا و  میندازید خود را بدستهای خود بهلاکت و نیکوئی کنید بدرستیکه  خدا دوست دارد نیکو کارانرا (195)

 

و تمام کنید  حجّ  و عمره را از برای خدا پس  اگر باز داشته شوید پس آنچه  میسرّ شود از قربانی و نتراشید سرهای خودرا تا آنکه برسد قربانی بجایگاهش پس آنکه باشد از شما بیمار  یا با او باشد آزاری  از سرش پس  فدا است (به کفاره آن) از روزه  یا صدقه دادن یا قربانی کردن  پس  چون ایمن شوید پس آنکه تمتعّ کرد به عمره به حجّ  پس آنچه میسرّ  شود از قربانی  پس کسی که نیافت پس روزه سه روزه است در حجّ و هفت  روز چون  بازگشتید  این است ده روز تمام آن از برای کسی است که نباشد اهلش حاضران  مسجدالحرام  و بترسید از خدا و بدانید که خدا سخت عقوبت است (196)

حجّ ماهای معلوم است پس آنکه فرض گرداند در آنها حج  را پس نه جماع است و نه فسق  و نه جنگ در حجّ و آنچه  کنید از خوبی میداندش خدا و توشه بر گیرید پس بدرستیکه بهترین توشه پرهیزکاری است و بترسید  از من ای صاحبان خردها (197)

 

نیست بر شما گناهی که بجوئید تفضّلی را از پروردگارتان  پس چون برگشتید از عرفات پس یاد کنید خدا را نزد مشعرالحرام و یاد کنید او را همچنانکه  راه نمود شما را و اگرچه بودید پیش از آن هر آینه از گمراهان (198) 

پس باز گردید  از آنجایکه  برگشتند مردمان و آمرزش طلبید از خدا بدرستیکه خدا آمرزنده مهربان است(199)

 

پس چون گذاردید اعمال  حجّتان را پس یاد کنید خدا را مثل یاد کردن شما پدرانتانرا یا سخت تر یاد کردنی پس  از مردمان کسی است که میگوید پروردگار ما بده ما را در دنیا  و نیست  هر او را در آخرت هیچ بهره(200)

 و از ایشان کسی است که میگوید پروردگارما بده ما را در دنیا  خوبی و در آخرت خوبی و نگاه دار ما را از عذاب آتش(201)

 

موضوع: قرآن،
برچسب ها: ترجمه ایات قران سوره بقره، ترجمه ایات بقره، بقره، معنی آیات قران، معنی سوره بقره، ترجمه سوره بقره آیات 192 تا 201، قران فارسی،
[ چهارشنبه 15 بهمن 1393 ] [ ساعت 18 و 20 دقیقه و 55 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان