تبلیغات
مسـافــر - اشتراک

اشتراک

مشترک مورد نظر در حال حاضر در دسترس نیست!
اما به حرمت روزی که قدم در دنیای سنگ فرش قلبم میگذارد...
با خود عهد کرده ام
چشم هایم را به روی غیر او ببندم...
تا روزی که آمد
با افتخار بگویم:
تو اولین گناه پاک نگاهم بودی!
بی آنکه بدانم تو کیستی و کجایی
نه در دنیای واقعی و نه در دنیای خیال و نه در دنیای مجازی
عاشقانه هایم را در گوش غیر تو نمی خوانم
تا وقت آمدنت آوازم یگانه باشد
تنها برای تو
و حنجره ام خسته نباشد از تکرار عاشقانه ها
نمیدانم کیستی و کجایی
اما تمام مهربانی هایم را
به خاطر تو پنهان میکنم!
نمیخواهم وقت آمدنت شرمسار باشم
از اینکه با هزاران غیر تو مشترک شده باشم!

اشتراک واژه ی عمیقی است
و چه شیرین است
اگر با یکی باشی
تنها برای یکی...

+ اشتراک واژه قشنگیست اگه خلاصه ب "من" تو" خدا " باشه 
زندگی هاتون پر از اشتراک های سه نفره

موضوع: متفرقه،
برچسب ها: مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد، مشترک مورد نظر، متن در مورد مشترک مورد نظر، اشتراک سه نفره، من تو خدا، اشتراک من تو خدا، roryou،
[ یکشنبه 24 آبان 1394 ] [ ساعت 09 و 53 دقیقه و 19 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان