تبلیغات
مسـافــر - وقتی خدا خانه نیست!

وقتی خدا خانه نیست!

هرچه راباعشق پیدا میکنی گم میشود،
دل بروی هرکسی وا میکنی گم میشود،

روزهای زندگی راباهزاران آرزو،
یک به یک وقتیکه فردا میکنی گم میشود،

عمرمثل یک پرنده در قفس جان میدهد
صحبت از آزادیش تا میکنی گم میشود،

رازخیلی ازبزرگی هابه کوچک ماندن است
رود را وقتی که دریامیکنی گم میشود،

باهمه زیبائی اش رسم بدی داردقطار،
هرچه راآنی تماشامیکنی گم میشود،

زندگی را بیش ازاین مانندمن جدی نگیر،

تاوصالش را تمنا میکنی گم میشود

+اگر قتل مربوط ب جسم نباشد فقط ,,, این روزها قاتل جانی شده ام 
احساسات , دلتنگی ها, دوستی ها ،، خویشتن ؛ افکار و....

+خدای من مجازاتم چیست؟؟ ن یک سوال اول


گناهم ... گناهم چیست؟
موضوع: متفرقه،
برچسب ها: شراب و شربت مست و خماری، شعارش خواب است یا بیداری، گر ز خوابست این تباهی، به بیداری بگویید که تو ماهی، حیف از محجوبی آب امواج خروشان، که تو بیداری و باخواب یکسانی،
[ جمعه 4 دی 1394 ] [ ساعت 22 و 21 دقیقه و 28 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان