تبلیغات
مسـافــر - دنیای درد !

دنیای درد !


نتیجه تصویری برای جهان اول


_تو فکری؟
+هوم؟
+خعلی ظالمانه است!

_چی؟
+میدونی بدترین حس دنیا چیه؟ 
_ بهش فکر نکردم
_خب حس تو چیه؟! 
+اهل جهنم باشی،  بعد ببرنت بهشت بچرخوننت
ببینی فرقت با یه بهشتی هم سن و سالت اینه که تو توی جهنم متولد شدی و اون بهشت!

م.شیرا

موضوع: حرف و حس ،
برچسب ها: نابرابری، ناعدالتی، ظلم و زور، حق کشی، راندبازی، پارتی بازی، ستمکاران،
[ پنجشنبه 8 مهر 1395 ] [ ساعت 22 و 21 دقیقه و 51 ثانیه ] [ تنها تنهایی ]

کد متحرک ساختن عنوان